Algemene voorwaarden Kindsucces

Cliënten van Kindsucces hebben de mogelijkheid om de akkoordverklaring middels een digitale handtekening te ondertekenen. Daarvoor wordt digitaal via MijnDiAd (email) een uitnodiging verstuurd. De behandelovereenkomst wordt door beide ouders, als zij beide het ouderlijk gezag hebben, ondertekend en brengt voor alle partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met de digitale ondertekening van deze overeenkomst geeft de cliënt aan kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandeling zal plaatsvinden.

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

 1. De orthopedagoog-generalist / therapeut (hierna te noemen als behandelaar) is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 2. De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 3. De behandelaar houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 4. De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. Per 1 januari 2020 is er een aanvulling met betrekking tot de informatieplicht van de hulpverlener, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de orthopedagoog-generalist / therapeut te verstrekken.
 5. De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 6. Beëindiging van de behandeling kan, per e-mail of schriftelijk, te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 7. De orthopedagoog-generalist / therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 8. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het dossier van de school en/of medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 9. De diensten die door de behandelaar aangeboden worden staan op de website en in de algemene voorwaarden. Officiële verslagen ondertekend door de behandelaar mogen door de cliënt gedeeld worden met derden. 
 10. Alle adviezen gegeven door de behandelaar (hetzij behandeladviezen, adviezen per email, adviezen in een gesprek) die niet vastgelegd zijn in een officieel document zijn uitsluitend bestemd voor de cliënt. Deze adviezen zijn afgestemd op de informatie die de behandelaar verkregen heeft van de cliënt. Het is door de cliënt niet toegestaan deze informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Indien niet anders is overeengekomen gaat de cliënt akkoord met de tariefstelling zoals hieronder vermeld:

 • € 145,-- Intakegesprek en orthopedagogisch advies
 • € 450,-- Zintuiglijk verwerkingsonderzoek, rapport, orthopedagogisch advies
 • € 495,-- Intelligentieonderzoek, rapport, orthopedagogisch advies
 • € 250,-- Observatie school en orthopedagogisch advies
 • € 285,-- Pre- en perinataal gesprek, rapport, orthopedagogisch advies
 • € 95,-- Behandelsessie of ouderbegeleiding (per uur)
 • € 95,-- Gesprek op school (per uur)
 • € 25,-- Adviezen in verslagvorm voor officieel gebruik (per kwartier)
 • € 20,-- Telefonisch of email consult (per kwartier)
 • € 0,30  Reiskosten (per km)

Betalingswijze van de behandelingen is achteraf via iDEAL. Facturen worden digitaal per email vanuit MijnDiAd verstuurd. De door behandelaar aan cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden betaald.
Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de behandelaar de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering dan is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor de rekening van de cliënt.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Indien u verhinderd bent, laat u dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak weten. Zodra u uw afspraak niet of te laat afzegt, wordt deze bij u in rekening gebracht. De kosten hiervan worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Een bericht van verhindering kan telefonisch (tijdens kantooruren) en/of per e-mail worden doorgegeven.

 

Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de werkwijze omtrent onderzoek en/of behandeling als orthopedagoog-generalist NVO of BSM-de Jongtherapeut BBT dan ben ik als praktijkhouder het eerste aanspreekpunt. Ik vertrouw erop dat een eventuele klacht met mij gedeeld wordt en dat we dit kunnen bespreken om samen tot een goede oplossing te komen. Mochten we er alsnog niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de NVO of de BBT.

 

U ontvangt een behandelovereenkomst ter ondertekening van Kindsucces bij aanvang van het onderzoek of de behandeling.

Hessenweg 27
8028 PB  Zwolle
06 2349 1946
info@kindsucces.nl

MEER INFORMATIE OVER DE PRAKTIJK